Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Политика за защита на личните данни на Конкурса


1. Кой е администраторът на лични данни?

„Дъ Уолт Дисни Къмпани България“ ЕООД, ЕИК: 131431836, със седалище и адрес на управлене: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров“ No 55, Бизнес център ЕКСПО 2000, сграда 4, етаж 6 ДДС № BG 131431836 (наричан по-долу „Дисни“ / „Ние“/ „Нас“), е администраторът на Вашите лични данни. С Дисни може да се свържете на следния адрес на ел. поща: 21CF.fngprivacyBG@disney.com.  


2. Какви лични данни се обработват?

Дисни обработва личните данни, които сте предоставили (наричани по-долу „Личните данни“) и които са събрани по време на Вашата регистрация и участие в  National Geographic Фото Конкурс (наричан по-долу „Конкурс“). 


Ние ще обработваме Вашите Лични данни, за да управляваме Конкурса и при използването от Наша страна на работни продукти, произведени от вас или разработени от Нас с Вашето участие в Конкурса. Вашите Лични данни, които можем да обработваме следните данни, включват:


а) Данни за профил: собствено и фамилно име, данни за контакт (телефон, имейл);


б) Участие в Конкурса: снимки, аудио и/или видеозаписи, съдържащи Вашия глас/изображение; 


в) Данъчна информация: ЕГН (само печелившите участници).


г) Имейл адрес на избирателите се събира само за генериране на еднократен код за потвърждаване и не се съхранява.


 и използването на всякакви работни продукти, произведени от Вас или разработени от нас с Ваше участие във връзка със Конкурсааудио и/или видео записи,  и глас


3. За какви цели се обработват Личните данни?

Дисни обработва Личните данни, изброени по-горе, за следните цели: 


а) за изпълнение на договора, по който сте страна, за да участвате в Конкурса, включително във връзка с управление и администриране на Конкурса и използване на всякакви работни продукти, произведени от Вас или разработени от нас с Ваше участие във връзка със Конкурса;


б) за спазване на законови задължения или заповеди на компетентните органи; 


(целите по букви а) и б) се определят съвместно като „Договорни цели“);


в) за защита и упражняване на своите законни права;


г) за осъществяване на комуникация с Вас във връзка с Конкурса, включително за приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция и за осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Дисни. 


(целите по букви в) и г) се определят съвместно като „Цели, необходими за защита и прилагане на легитимни интереси“).


4. На какво правно основание обработваме Вашите Лични данни? 

Обработването на Вашите Лични данни е необходимо за Договорните цели, тъй като е необходимо за Вашето участие в Конкурса по Раздел 3 а) по-горе и за спазване на законовите задължения по Раздел 3 б) по-горе. Обработването за изпълнение на законови задължения е необходимо, например, при изпълнение на правни задължения за издаване на данъчни документи, съгласно приложимото данъчно законодателство.


Обработването за Целите, свързани със защита и прилагане на легитимните интереси на Дисни, е необходимо за защитата на легитимните интереси на Дисни и на неговите контрагенти, като това е балансирано по подходящ начин с Вашите интереси, тъй като обработването на данни се извършва в рамките на строго необходимото за осъществяване на комуникация с Вас по въпроси, свързани с Конкурса, както и за осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Дисни. Дейността по обработване за Целите, свързани със защита и прилагане на легитимните интереси на Дисни, не е задължителна и можете да възразите по всяко време чрез възможностите съгласно Раздел 9 от тази Политика за защита на личните данни, като в такъв случай Личните данни не може да се използват занапред за Целите, свързани със защита и прилагане на легитимните интереси на Дисни.


5. Как обработваме Вашите Лични данни?

Личните данни се обработват както електронно, така и ръчно и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, които гарантират тяхната безопасност, поверителност и предотвратяването на неразрешен достъп.


6. Кой има достъп до Личните данни?

Дисни може да сподели Вашите Лични данни със следните категории трети лица: i) подизпълнители и доставчици на услуги, като агенции, със съдействието на които се провеждат Конкурса; ii) куриерски фирми; iii) IT или доставчици на услуги за архивиране; iv) правни и данъчни консултанти; v) компетентни органи.


По целесъобразност, горепосочените страни може да изпълняват функциите на обработващи лични данни или независими администратори на лични данни. 


7. Предават ли се Вашите Лични данни в чужбина?

Вашите Лични данни могат да бъдат прехвърлени в страни от Европейското икономическо пространство, в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.


8. Период на запазване на Вашите Лични данни

Вашите Лични данни, събрани за Договорни цели и за Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на Дисни,  се запазват за срок, равен на периода на Конкурса, плюс 3 (три) месеца, след приключването на Конкурса. Когато Личните Ви данни са обработвани с цел правна защита или съгласно изискванията на компетентните органи или приложим закон, могат да ги запазим за по-дълъг период.


В края на периода на запазване Вашите Лични данни ще бъдат изтрити, анонимизирани или агрегирани. 


9. Какви права имате по отношение на Вашите Лични данни?

Вие имате следните права:


а) Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите Лични данни във връзка с Конкурса.


б) Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши Лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. 


в) Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши Лични данни, в случай че те са непълни или неточни. 


г) Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на Лични данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.


д) Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Приложимите правила за защита на личните данни предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши Лични данни, т.е. маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще, ако са налице основания за това, предвидени в закона.


е) Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Дисни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши Лични данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши Лични данни. Например, ако Дисни провежда Конкурса със съдействието на Агенция, Дисни незабавно ще уведоми Агенцията за всяко коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши Лични данни. 


ж) Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите Личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка. 


Важно: Отговорността за всички последствия от предоставянето Личните Ви данни по Ваше искане на други администратори е изцяло Ваша.


з) Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. 


Важно: Дисни не използва такива технологии при извършването на което и да е обработване на Лични данни, посочено в тази Политика.


и) Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на Лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. 


Важно: Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. 


й) Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на Лични данни, обработвани за Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на Дисни. В случай на постъпване на такова възражение, Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.


Вие може упражните горните права чрез отправяне на искане по имейл на: 21CF.fngprivacyBG@disney.com.


10. Право на жалба до надзорен орган. 

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.