Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС „National Geographic Фото Конкурс“ („КОНКУРС“) НА

„ДЪ УОЛТ ДИСНИ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

(наричани по-нататък „Правила“)

 


Организатор на Конкурса:

 1.           „Дъ Уолт Дисни Къмпани България“ ЕООД, с ЕИК 131431836, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров“  №55, Бизнес център ЕКСПО 2000, сграда 4, етаж 6, ДДС № BG 131431836, телефон: 02/ 4372280, електронен пощенски адрес: gamesbg@disney.bg (наричано по-нататък „Организатор“ или „Дисни“). 

2.           Конкурсът се реализира със съдействието на „Ол ченълс комюникейшън“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Сливница“ № 245, ет.2, ЕИК BG131350957, електронен пощенски адрес: office@all-channels.com („Агенцията“).

 


Общи положения:        

1. Конкурсът се организира с цел популяризиране на темата „Фотография“ от Организатора.

2. Конкурсът се провежда в следните четири категории:

•            Категория „Хора“,

•            Категория „Пейзажи“,

•            Категория „Животни“*,

•            Категория „От високо“.

* Само животни от дивата природа ще отговарят на условията в тази категория „Животни“. За избягване на съмнение, снимки, които изобразяват селскостопански животни, домашни любимци и/или култивирани растения, не отговарят на условията за участие в тази категория.

3. Участието в Конкурса е безплатно.

4. Организаторът си запазва правото, по своя преценка и без предизвестие, да прекрати, прекъсне или промени продължителността или условията на Конкурса.

5. Конкурсът се провежда на уебсайта на Организатора: https://photocontestbg.natgeotv.com/ („Уебсайт на Конкурса“)

 

Начало на Конкурса:   

1.07.2022 г.  („Начална дата“)

 

Край на Конкурса:        

31.08.2022 г. („Крайна дата“)

 

Срок за участие в Конкурса:    

1. Снимки за участие в Конкурса могат да бъдат качвани на Уебсайта на Конкурса от 9:00 часа на  Началната дата  до 23:59 часа на 31.08.2022 г.

2. Изпратени снимки след крайния срок, посочен в предходното изречение, няма да бъдат приемани и включени при определянето на Победителите от Конкурса.

 

Право на участие:         

 

1. В Конкурса имат право да участват всички пълнолетни, дееспособни, физически лица, пребиваващи на територията на Република България, с изключение на управители, членове на управителните органи или служители на Дисни и/или на Агенцията, както и членове на техните семейства (родители, братя и сестри, деца и съпрузи).

2. Задължително условие за участие в Конкурса е участниците да са се запознали и приели настоящите Правила, Общите условия и Политиката за защита на личните данни („Политиката “)( https://photocontestbg.natgeotv.com/privacy ) , както и да са предоставили необходимите лични данни за участие в Конкурса.

3. Всеки Участник има право да се регистрира еднократно в сайта на Конкурса. Всякакви действия от страна на Участник в нарушение на условието по изречение първо (напр. използване на фалшиви и/или други данни) дава право на Организатора да прекрати участието му в Конкурса.

 

Участие в Конкурса:     

 

1. За да участва в Конкурса, всеки Участник трябва:

•            да се регистрира в Уебсайта на Конкурса

•            да прикачи създадена от него снимка с кратко описание към нея в една от четирите категории. Участникът може да участва с максимум една снимка във всяка категория.

•            да се съгласи изрично с Правилата

Изисквания към снимките:      

1. Всеки Участник може да участва в Конкурса с максимален брой от четири свои фотографии – по една снимка за всяка една категория. Всяка снимка  може да бъде цветна или черно-бяла.

2. Всяка снимка трябва да е с минимален размер от 1800 x 1800 пиксела и максимален размер от 6000 x 6000 пиксела, с максимален размер на файла 15 MB. Снимката трябва да бъде предоставена като JPG-файл с цветен профил SRGB.

3. Снимка с добавени, редактирани или премахнати елементи, чрез които се променя съдържанието/външния вид на снимката, не е разрешено. Сливането на снимката или правенето на колажи също не е разрешено. Снимката не трябва да има воден знак.

4. Снимката не трябва да е публикувана и/или награждавана в други фотоконкурси.

5. Снимки, които могат да бъдат възприети като израз на реклама – по преценка на Организатора – няма да бъдат разглеждани при определянето на Победителите.

6. Снимките не трябва да са създадени преди повече от една (1) година преди изпращането им за Конкурса.

7. Участниците носят отговорността за всички данни и снимки, подадени от тях при участието им, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и авторските права. Участниците нямат право да прикачват снимки, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, неморално, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата, на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на закона. Участниците не могат да публикуват снимки с комерсиално съдържание или такива, които нямат отношение към характера на Конкурса и неговите теми.

8. Участниците носят отговорност за пълното съответствие с всяко приложимо национално или международно законодателство (включително във връзка с дронове) и за осигуряване на всички необходими разрешителни (в случай на портрети това включва разрешението на изобразените лица), които трябва да бъдат предоставени на Организатора при поискване.

9. Примамката с живи животни, както и всякакви средства за примамка, които могат да изложат животно на опасност или да повлияят неблагоприятно на поведението му, пряко или чрез безотговорно привикване, са забранени. Всякакви други средства за привличане, включително семена за птици или аромати, трябва да бъдат декларирани от Участника в надписа под снимката за преглед от журито и Организатора..10.  Снимки, които са публикувани в грешна категория, ще бъдат автоматично дисквалифицирани и няма да бъдат взети предвид при определяне на победителите.

11. Всяка публикувана снимка трябва да е уникална. Участниците не могат да публикуват една и съща снимка в повече от една категория.

12. Организаторът има право да изключи от Конкурса снимков материал, който не отговаря на изискванията, посочени по-горе. В случай, че Организаторът добросъвестно смята, че снимката е постигната чрез жестоки или неетични практики или по какъвто и да е начин нарушава настоящите Правила, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участието и да докладва Участника на съответните власти.

13. С цел избягване на всякакво съмнение, единствено снимки, които отговарят на изискванията към снимките, ще бъдат допуснати при определяне на победителите от Конкурса и ще бъдат показани на Уебсайта на Конкурса.

 

Определяне на Победители от Конкурса:        

 

1. Победителите в Конкурса („Победители“) се избират сред Участниците, които отговарят на Правилата и Общите условия на Конкурса

2. Изпратените от Участниците снимки ще бъдат оценявани от професионално жури и едновременно с това ще се състезават за наградата на общественото жури (наградата на публиката).

3. Носители на наградата на професионалното жури: професионалното жури се определя от Организатора по отношение на неговия състав и членове.  Професионалното жури избира по своя преценка по една най-добра снимка и една снимка подгласник сред снимките, изпратени от Участниците във всяка една категория, както и един цялостен победител за най-добрата снимка, избрана сред победителите за най-добра снимка във всяка от четирите категории (общо 8 (осем) снимки). При извършване на избора, Професионалното жури и/или Организаторът имат право да се свържат с Участника, за да получат допълнителна информация за начина, по който е направена снимката. При оценката на снимките Професионалното жури ще се съсредоточи както върху техническото, така и върху художественото качество на снимките. 

4. Носител на наградата на общественото жури (публиката): общественото жури се състои от всички посетители на Уебсайта на Конкурса, които са гласували за публикуваните снимки на Уебсайта на Конкурса.

Вотът на публиката се формира по следния начин:

4.1.В периода от 01.09.2022 до 15.09.2022 г. („Период на гласуване“), всеки посетител може да гласува за максимум една (1) снимка от всяка една от категориите на Уебсайта на Конкурса. След като направи своя избор на снимка, гласуващият ще получи линк за потвърждение на предоставения от него имейл адрес. За подаден валиден глас ще се счита само този глас, който е активиран чрез получения линк за потвърждение. Снимката, която е получила най-голям брой гласове на публиката, ще бъде обявена за победител на Публиката. Участникът, чиято снимка е събрала най-много гласове на публиката от всички категории, включени в Конкурса, е Общ победител на публиката.

5. Обявяването на Победителите ще се случи от 16 до 27 септември, 2022 г. на Уебсайта на Конкурса. Наградите ще се връчат на 27 септември 2022 г. по време на официална церемония по награждаването. Всички Участници, чиято снимка участва във финалната селекция, ще получат съобщение на посочения от тях имейл адрес и/или обаждане по телефон с покана да присъстват на церемонията. Имейлът също ще съдържа информация за церемонията по награждаването, където ще бъдат обявени Победителите.  Присъствието на официалната церемония е по желание и не обуславя правото на Победителя да получи наградата си, стига да отговаря на всички останали условия, посочени в тези Правила и в Общите условия.

6. Организаторът няма задължение да вземе предвид каквото и да било оспорване на резултата от Конкурса.

7. Победителите се съгласяват да участват в евентуални промоционални дейности във връзка с или по отношение на церемонията по награждаването, например като посочат името си в социалните медии, присъстват на финалната церемония по награждаването и/или чрез видео участие/регистрация по искане на Организатора.

8. Победителите се съгласяват да предоставят допълнително своя единен граждански номер (ЕГН) на Организатора, който от своя страна гарантира, че ще ги обработва само за данъчни цели, в съответствие с Политиката и приложимото законодателство.

 

 

Награди от Конкурса:

 1. Наградите за Победителите в Конкурса са общо 9 броя.

2. Всички награди са персонално обвързани и не могат да бъдат прехвърляни, заменяни или изплащани в пари или заменяни за други продукти или услуги.

3. В случай, че Победител откаже да получи наградата си по каквато и да е било причина, Организаторът има право да избере друг победител сред Участниците.

4. Организаторът си запазва правото да избере нов Победител, в случай, че съответният печеливш Участник не отговаря на или е нарушил някое от изискванията, посочени в тези Правила и/или Общите условия.

5. Наградите се разпределят сред Победителите както следва:

 

Награда за всички Победители:

•            Публикуване на печелившите снимки в списание National Geographic през октомври 2022 г.

 

Награди за Победителите, определени от професионалното жури:

 

•            Награда за цялостен победител, определен от професионалното жури: National Geographic пътешествие за един човек до Португалия.

Победителят има право на едно (1) място в „Discover Portugal National Geographic Journeys“ с G Adventures Inc. („Пътешествие“), което ще стартира преди 31 май 2023 г. Победителят ще бъде уведомен за конкретните дати на Пътешествието до 31 октомври 2022 г. Пътешествието ще е с продължителност 8 дни. Наградата включва транспорт със самолет, трансфери, транспорт между отделните дестинации, настаняване и организирана програма с водач за един човек. Цялото Пътешествие се провежда само на английски език. Приблизителната стойност на пътуването е 2478 евро с изкл. на самолетните билети.

 

Победителят няма право да замени Пътешествието за друга дестинация, друг период на пътуване или друга награда по негов избор.

 

Победителят се съгласява, че при непредвидени обстоятелства (включително с оглед на развитието на здравната ситуация в конкретната държава и в света) Организаторът може да отложи провеждането на Пътешествието, както и да замени Пътешествието с друга награда поне на същата стойност.

Победителят е отговорен да носи валидни документи за самоличност със снимка, паспорти, резултати от тестове за COVID-19 и всякаква друга необходима документация преди заминаването. Закупуването и разходите за паспорт, виза и ваксинация са отговорност единствено на Победителя. За да получи наградата си, Победителят трябва да се съгласи с условията за резервации на G Adventures Inc., които можете да намерите тук: https://www.gadventures.com/terms. Моля, имайте предвид, че за участие е необходима задължителна медицинска застраховка, за сметка на Победителя. Организаторът не поема отговорност, ако Победителят не може да пътува поради недостатъчна или неправилна документация. Пътническа застраховка, включително покритие за медицински разходи, не се предоставя като част от тази награда.

 

•            Най-добра снимка - Категория „Хора“:  Мобилен тeлефон Samsung Galaxy S22 ULTRA

•            Най-добра снимка -  Категория „Пейзажи“: Мобилен тeлефон Samsung Galaxy S22 ULTRA

•            Най-добра снимка -  Категория „Животни“: Мобилен тeлефон Samsung Galaxy S22 ULTRA

•            Най-добра снимка - Категория „От високо“: Мобилен тeлефон Samsung Galaxy S22 ULTRA

•            Снимка подгласник - Категория „Хора“:  Едногодишен абонамент за списание National Geographic.

•            Снимка подгласник -  Категория „Пейзажи“: Едногодишен абонамент за списание National Geographic.

•            Снимка подгласник -  Категория „Животни“: Едногодишен абонамент за списание National Geographic.

•            Снимка подгласник - Категория „От високо“: Едногодишен абонамент за списание National Geographic.

 

Награда за Общ победител на публиката:

•            Мобилен тeлефон Samsung Galaxy S22 ULTRA

                                                         

Права на Организатора:           

1. С включването си в Конкурса, всеки Участник декларира, че е собственик и притежава всички права върху своята снимка и че е получил разрешение от евентуалните лица заснети във фотографските изображения да участва в Конкурса със снимката и да предостави лиценз в съответствие с настоящия раздел. Участникът освобождава Организатора и неговите партньори-съорганизатори от отговорност за претенции от трети лица в това отношение.

2. С изпращането на снимката си всеки Участник предоставя на Организатора не-ексклузивно и неограничено право да използва и/или публикува снимката изцяло или частично, по начин и чрез платформи, независимо дали от и на трети страни, както Организаторът счита за необходимо, при условие, че ползването/публикуването е във връзка с Конкурса. Това означава например, че снимката може да бъде показвана по телевизионни канали и чрез социални медии и може да бъде публикувана в списания и уебстраници, без да се дължи възнаграждение/обезщетение. Описаното по-горе право на ползване включва и правото на Организатора да използва снимката за календари и книги, имащи отношение към Конкурса. Всеки Участник се съгласява, че при публикуването/използването на негова снимка, Организаторът има право да прецени дали да посочи неговото име с оглед начина на използване и характера на публикацията. 

 

Контакти:          Ако имате нужда от допълнителна информация относно Правилата, можете да изпратите въпросите си на електронен пощенски адрес gamesbg@disney.com или да се обадите на телефон 02/4372280, посочвайки името на Конкурса.

 

Общи условия за томболи, игри и конкурси („Общи условия“)

 

С участието си Вие се съгласявате с изискванията, посочени в Правилата, настоящите Общи условия и всички промоционални материали.

 

1.           Право на участие.

(a)         Конкурсът не е отворен за служители на Дисни, негови агенции (или техни родители, деца и съпрузи) или което и да е лице, което е професионално свързано с този Конкурс.

(b)         Едно лице може да участва в Конкурса максимум веднъж, освен ако не е посочено друго. Участието чрез агенти или трети страни, или чрез използване на множество самоличности и имейл адреси не е допустимо. Използването на автоматизирано участие/гласове или други подобни програми е забранено и всички такива участия (или гласове) ще бъдат дисквалифицирани.

(c)          Участието трябва да е заявено преди Крайната дата.

(d)         Дисни си запазва правото да поиска доказателства за самоличността на Участник, да провери правото на участие в Конкурса или да предаде награда на победител лично или чрез негов представител.

 

2.           Лични данни.

a)           С участието си в Конкурса съобразно Правилата, участниците гарантират за верността на предоставените от тях лични данни. Не се допуска Участник да предоставя данни, отнасящи се до трето лице/лица, освен в случаите изрично предвидени в тези Общи условия. В тези случаи Участникът декларира, че предоставяните лични данни са верни, че има предварителното съгласие на съотвеното/-ите лице/-а за разкриването им и носи пълната отговорност за разкриването и предоставянето на тези данни.

b)           Дисни се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Конкурса, в съответствие с изискванията на Политиката за защита на личните данни, достъпна на адрес: https://photocontestbg.natgeotv.com/privacy („Политиката“) която е неразделна част от тези Общи условия, и единствено с цел и по повод провеждане на Конкурса. 

 

3.           Избиране на победител.

(a)         При томболи, победителят(-ите) ще бъде избран на случаен принцип чрез теглене, което ще се проведе в рамките на 10 работни дни от Крайната дата, измежду всички участници, които отговарят на изискванията на Правилата и Общите условия.

(b)         При игри/конкурси въз основа на умения, победителите ще бъдат избрани от съдия или жури въз основа на критериите, посочени в Правилата.

(c)          При игри/конкурси, при които трябва да изпратите, качите или по друг начин да направите достъпно оригинално съдържание, което да бъде оценено:

(i)           Дисни има правото, но не и задължението да модерира такова съдържание и си запазва правото да не приема съдържание, което е технически неприемливо, съдържа неподходящи материали (т.е. материали, които са опозоряващи, нецензурни или обидни по друг начин) или които нарушават изискванията на Правилата или настоящите Общи условия.

(ii)          С участието си в Конкурса Вие потвърждавате и се съгласявате (aa), че вие сте автор на предоставеното съдържание или имате необходимите права и разрешения за неговото ползване във връзка с Конкурса, без да е необходимо да плащате на което и да е друго лице или дружество, (bb) съдържанието не е копирано и/или не нарушава правата на което и да е друго лице (cc), че сте получили разрешение от всички лица, включени в предоставеното съдържание и (dd) че Дисни придобива правото и има разрешението да възпроизвежда и използва съдържанието, представено от вас, във всяка медия (включително без ограничение, телевизия, онлайн и канали за публикуване и платформи за социални медии) навсякъде по света и за максималния срок, предвиден в Закона за авторското право и сродните му права, във връзка с провеждането на Конкурса и да изберането на победители (което може да включва публикуване на вашите лични данни и вашето съдържание за публично гласуване за избор на финалисти или победител и подгласници) и за всички свързани с това промоционални цели за промотиране на Конкурса и за популяризиране на Дисни като цяло, без необходимост от допълнително известие до Вас и без изискване за получаване на допълнително разрешение от или плащане на Вас или което и да е друго лице или дружество.

(d)         Дисни си запазва правото да избере част от полученото съдържание и да го публикува на уебсайта на Конкурса. Публикуването на Вашето съдържание не означава, че сте спечелили.

(e)         Съдържанието, предоставено от всички участници и/или финалистите ще бъде прегледано от жури и ще бъде избран победител (и подгласници) за всяка награда в съответствие с критериите, определени в Правилата или на страницата на Конкурса. Журито има пълна свобода да взема решение за присъждането на всяка награда.

(f)          Дисни си запазва правото да поиска победителите да подпишат писмен документ за прехвърлянето на авторски и сродни права, да поиска доказателство за самоличност и да потвърди участието, преди да присъди награда.

(g)          Решението на Дисни да избере който и да е победител или подгласник е окончателно и Дисни си запазва правото да не влиза в кореспонденция във връзка с непечеливши претенции.

 

4.           Потвърждаване и приемане на наградата.

(a)         Ако в някакъв момент (i) се нуждаем от обратна връзка от който и да е печеливш Участник  преди да присъдим награда и не сме получили такава след като сме положили разумни усилия да осъществим контакт в разумен срок от време (или в периода, посочен в Правилата), или (ii) печеливш Участник откаже да приеме наградата; или (iii) исканата документация от печелившия Участник, посочена в Правилата, не е получена от Дисни навреме; или (iv) печелившият Участник не е достъпен; При условията, посочени в предходното изречение, Дисни си запазва правото да оттегли правото на получаване на наградата и да я присъди на друг печеливш, избран по същото време, когато и първоначалният печеливш Участник е избран или оценен.

Всяка награда, която е върната или не може да бъде доставена, ще бъде използвана по собствено усмотрение на Дисни за друга игра, или ще бъде дадена за благотворителност. Дисни не носи отговорност пред печеливши участници, от които не е получена обратна връзка.

 

5.           Предоставяне на наградата.

(a)         Не се допуска замяната на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени, касаещи съдържанието на наградата, освен, че при настъпване на обстоятелства, които са извън неговия контрол, Дисни (и/или всеки спонсор-партньор, предоставящ някаква награда) си запазва правото да замени наградата с подобна, която има същата или по-голяма стойност. Наградите не могат да бъдат продавани при никакви обстоятелства, но могат да бъдат прехвърлени, ако член на семейството участва от името на дете.

(b)         Освен ако не е посочено друго в Правилата, всички участници поемат всички разходи, които са възникнали поради участието им в Конкурса (включително – разходи за достъп до Интернет). Разходите за евентуална доставка на наградата в рамките на територията на Република България са за сметка на Дисни. Участниците могат да направят справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свържат със своя мобилен или Интернет оператор и потърсят информация за използвания от тях абонаментен план.

(c)          Дължимият данък върху наградите е за сметка на Дисни.

 

6.           Анулиране и дисквалификация.

(a)         Дисни си запазва правото да дисквалифицира:

(i)           участия, които са направени извън срока, неправилно насочени, непълни, некоректни, изгубени, нечетливи или невалидни;

(ii)          участия, когато поискания писмен документ за предоставяне на право на ползване не е предоставен; или

(iii)         участници, чието поведение  може да доведе до нарушаване репутацията на Дисни (по собствената преценка на Дисни).

(b)         Дисни си запазва правото да промени, преустанови, анулира или прекрати Конкурса, или да удължи или възобнови периода за участие (като промените ще влизат в сила в определен от Дисни срок след уведомяване на участниците при спазване на приложимото право), или да дисквалифицира Участник, и ще го направи, ако не може да се гарантира, че Конкурса може да бъде проведена справедливо или коректно поради технически, правни или други причини, или ако Дисни подозира, че определено лице е манипулирало участията или резултатите, или е предоставило невярна информация, или е действало неетично по друг начин.

 

7.           Отговорност на Дисни.

(a)         При онлайн участия или онлайн публично гласуване: Дисни не може да гарантира постоянен, непрекъснат или сигурен достъп до уебстраниците (включително Facebook, Twitter или други страници в социалните медии) и не носи отговорност за прекъсвания поради технически проблеми или поради други причини извън неговия разумен контрол.

(b)         До степента, позволена от закона, Дисни не носи отговорност за евентуално причинени на участниците в Конкурса вреди във връзка с участието им в Конкурса, освен ако тези вреди са причинени от Дисни умишлено или при проявена груба небрежност.

(c)          Дисни не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от Дисни причини, включително, но не само, настъпила повреда на наградата, както и при форсмажорни обстоятелства (включително невъзможност за получаване на наградата, свързано с мерките срещу разпространението на COVID-19).

(d)         Дисни не носи отговорност за последиците от предоставянето на неверни данни за участие в Конкурса или за получаването или използването на наградата.

(e)         Дисни не носи отговорност по отношение качеството на наградите, ако последните са произведени или предоставени от трети лица.

(f)          Дисни не носи отговорност и не подкрепя или гарантира за мненията, възгледите, съветите или препоръките, публикувани на неговите уебстраници (включително Facebook, Twitter или други страници в социалните медии).

 

8.           Защита на електронната поща.

В случай, че сте предоставили Вашата електронна поща (имейл) за връзка, Дисни може се свърже с Вас от имейл, завършващ на „disney.com“ или по телефона с последващ имейл. Всеки имейл, който привидно произхожда от Дисни, но използва различен домейн (напр. hotmail.com, yahoo.com и т.н.), трябва да се третира с подозрение и да се препрати към gamesbg@disney.bg. НЕ отговаряйте и не извършвайте действия във връзка с който и да е имейл, ако не сте сигурни, че идва от Дисни. Ако имате някакво съмнение, моля, свържете се с нас на gamesbg@disney.bg.

 

9.           Други:

(а) С участието си в Конкурса участниците се задължават да спазват условията на Правилата и тези Общи условия.

(b) Правилата и Общите условия са публикувани на страницата на Конкурса, от където са достъпни през целия период на Конкурса по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

(c) Страницата на Конкурса, както и всички материали, включително съдържания, уеб дизайн, търговски марки, лога, снимки, изображения, текст, графики и други материали, които представляват част от страницата, са предмет на права на интелектуална собственост, които принадлежат на Дисни или на съответно указаното лице, което е предоставило право на използване на Дисни и същите не могат да бъдат използвани в нарушение на приложимия закон. Използването на тези материали от трети лица е позволено само в съответствие със законодателството на Република България и с предварителното съгласие на Дисни.

(d) В случаите неуредени в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

© Disney